دروس انتخابی دوره کارورزی

1- طراحی و اجرای یک برنامه آموزش سلامت (یک ماه) 

2- طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری (یک ماه)

 این درس ها در شش ماهه آخر دوره پزشکی ارائه می شود.×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست