حمایت از پایان نامه ها توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

 احسان هنری نیست به امید تلافی    نیکی به کسی کن که به کار تو نیاید

 

دانشجویانی که تمایل دارند با دکتر کلاهی پایان نامه بگیرند. در مورد ثبت پایان نامه ابتدا با خود ایشان صحبت کنند، درصورت مراجعه مستقیم به معاونت پژوهشی ممکن است بگویند که ظرفیت دکتر کلاهی تکمیل شده است، در حالیکه که این موضوع صحت ندارد و قابل حل می باشد.

..

فرایند و فرم های مورد نیاز پایان نامه برنامه پزشکی عمومی

الف- قوانین و الزامات:

 • پایان نامه شش واحد درسی است که باید پیش از امتحان پره انترنتی ثبت شود.
 • هدف اصلی پایان نامه آشنائی دانشجویان با روش تحقیق و در درجه بعدی تولید دانش است.
 • حداقل فاصله زمانی بین ثبت و دفاع از پایان نامه شش ماه می باشد.
 • حداکثر فاصله زمانی دفاع از پایان نامه تا حداکثر دوره برنامه پزشکی عمومی است.
 • تنظیم پایان نامه مطابق چک لیست معاونت دانشکده پزشکی می باشد.
 • هر عضو هیات علمی که حداقل رتبه علمی استادیار داشته باشد، می تواند استاد راهنمای پایان نامه شود.
 • هر عضو هیات علمی حداکثر می تواند راهنمائی 5 پایان نامه را بطور همزمان عهده دار شود.
 • انتخاب اولیه استاد راهنما با دانشجو است، ولی دانشجو بعد از ثبت پایان نامه نمی تواند استاد راهنما را تغییر دهد، تغییر استاد راهنما فقط با موافقت استاد راهنمایی که پایان نامه با ایشان ثبت شده است، مقدور است. در این گونه موارد استاد راهنما باید موافقت خود را به صورت کتبی به معاونت پژوهشی دانشکده اعلام نماید.
 • موضوع ثبت شده را می توان یکبار با ذکر دلایل و موافقت کتبی استاد راهنما تغییر داد.

 

ب- اشکالات مربوط به اجرای قوانین و نظارت:

در عمل هیچ الزامی برای اجرای قوانین و هیچگونه نظارتی بر رعایت آنها اعمال نمی شود و سلیقه استاد راهنما جایگزین قوانین و مقررات است. در نتیجه هر دانشجویی بر اساس ذهنیت خود یا راهنمائی یک دانشجوی دیگر کسب تجربه متفاوتی می کند.

ج- مراحل ثبت پایان نامه:

1- انتخاب استاد راهنما بوسیله دانشجو

2- مراجعه به استاد راهنما و مذاکره و توافق در مورد موضوع یا عنوان پایان نامه

ثبت پورپوزال در سامانه پژوهان

 

د- تنظیم پروپوزال

ﭘﺮوﭘﻮزال ﻓﺮم ﻣﻜﺘﻮب ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ در ﻧﻈﺮ دارد در ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ آن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ ﭘﺮوﭘﻮزال آﻏﺎز ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اش را اﻧﺠﺎم داده و ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ ﭼﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ. ﻳﻚ ﻳﺮوﭘﻮزال ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ، ﻫﺪف ﻳﺎ ﺳﺌﻮال را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد آن را ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روش رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻳﺎ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. پروپوزال در حقیقت نقشه و چراغ راه تحقیق است که باید پیش از آعاز جمع آوری داده ها مشخص شده باشد.
در عمل در دوره پزشکی عمومی هیچکس پروپوزال نمی نویسد و همه دانشجویان این کار را به آخر موکول می کنند. و به جای آن به حرف استاد گوش می کنند و در نتیجه از فعالیت های مراحل بعدی ناآگاه می مانند.

جمع آوری داده ها:

اغلب دانشجویان پایان نامه را جمع آوری داده ها می دانند. در حالیکه جمع آوری داده ها بخش آسان و نزدیک به ذهن بوده و همه پایان نامه نمی باشد.

چه کسی را به عنوان استاد راهنما انتخاب کنیم؟

در غیاب اجرای قوانین و نظارت بر رعایت الزامات دانشجویان بر اساس اهداف خود استاد راهنما را انتخاب می کنند.

طبقه بندی اهداف عبارتست از:

1- یادگیری روش تحقیق و چاپ مقاله

الزامات دانشجو:

الف- صرف وقت کافی (حداقل شش ماه و 300 ساعت برای پایان نامه و 200 ساعت اضافه برای مقاله فارسی و 400 ساعت اضافه برای مقاله انگلیسی)

ب- انتخاب موضوعی که از یک پزشک عمومی بر می آید. در صورتی که موضوع تخصصی باشد یادگیری و مقاله نیاز به زمان سه تا چهار سال دارد)

برای رسیدن به این هدف باید استاد راهنمائی با ویژگی های زیر انتخاب کرد:

توانائی، امکان تصویب موضوع توسط استاد راهنما در دانشگاه، فرصت کافی و صرف زمان برای دانشجو

توانائی استاد راهنما با تعداد و کیفیت مقاله های چاپ شده و شاخص H-Index سنجیده می شود. توانائی استاد راهنما با تعداد پایان نامه، برخورد خوب، کار بالینی خوب، مدیر گروه بودن، معاون آموزشی و پژوهشی بودن در گروه را نمی توان سنجید.

بنابراین برای رسیدن به این هدف هم دانشجو و هم استاد راهنما باید وقت کافی صرف کنند. در عمل مشاهده می شود که اساتیدی که در مراکز تحقیقات کار می کنند و کار بالینی خصوصی ندارند، بیشتر از سایر اساتید می توانند در تحقق اهداف دانشجویان نقش داشته باشند.

اساتید راهنما را می توان به چهار دسته تقسیم کرد.

1-

 

 

 

 نکات مربوط به ویراستاری و نقطه گذاری:

 1. بین هر کلمه باید یک فاصله وجود داشته باشد. واو یک کلمه محسوب می شود.
 2. بعد از کلمه بلافاصله نقطه (Period)، دو نقطه (Colon)، کاما، نقطه کاما  (Semicolon ;) و ...گذاشته می شود و بعد از اینها یک فاصله گذاشته و کلمه بعدی شروع می شود.
 3. بین پرانتز و کلمه بدون فاصله
 4. برای نوشتن رنج وقتی که دو عدد است، گذاشتن فاصله لازم نیست. مثال 3-1
 5. اعداد تک رقمی باید به حروف نوشته شود.
 6. جمله را نمی توان با عدد شروع کرد. زمانی که لازم جمله با عدد شروع شود، با حروف آغاز می شود مانند سی و چهار بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفتند.
 7. برای اولین بار کلمات کامل نوشته می شود. در دفعات بعدی می شود از خلاصه شده آن استفاده کرد. نحوه نوشتن بار اول فقط در متن. در عنوان، زیر عنوان و واژه های کلیدی نمی شود تعریف کرد:World Health Organization (WHO)
 8. همه کلمات انگلیسی در عنوان بجز حروف اضافه با حرف بزرگ شروع می شوند.
 9. می به فعل نمی چسبد. می شود درست است و میشود غلط است.
 10. فونت متن BNazanin 14 برای فارسی و Times New Roman 12 برای انگلیسی
 11. عدم استفاده از پرانتز در متن بجز اعداد مربوط به درصد و انحراف معیار
 12. عدم استفاده از  Footnote

 

 

 

 

 

فایل‌ها