دستیاران پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال اول

دکتر روژین امین

دکتر مهشید باقر نیاکان

دکتر کامناز شریف الکاشانی

سال دوم

دکتر شهرزاد افشار بکشلو

دکتر غزال حاجی نصراله

دکتر جلیل شاه عباسی

دکتر اکبر شفیعی

 

سال سوم

دکتر فرزاد تاج الدینی (دستیار ارشد)

دکتر سیامک نوراللهی

دکتر زهرا زمانی

دکتر بتول ربانی

دکتر مسعود نخزری مقدم

دکتر علی تقوی

دکتر حسن غضنفری

دکتر فریما مینایی

دکتر پری ناز رضاپور

دکتر عاطفه ارشدی

دکتر ملیحه مولوی

دکتر محمد رضا رحیمی نژاد

 

 

 

 

 

فایل‌ها