توضیح نام و لوگو

بنده علی اصغر کلاهی هستم که به انگلیسی Ali-Asghar Kolahi می شود. برای ساختن لوگو و آدرس سایت از اول وازه های نام و نام خانوادگی انگلیسی استفاده شده است ak.

آدرس های اینترنتی در سبک اروپایی که ایران نیز از آن تبعیت می کند دارای سه بخش اصلی می باشد. بخش اول معرف سازمان، شخص یا محتوی سایت می باشد. که برای سازمان ها در صورت کوتاه بودن از همه حروف و در صورت بلند بودن از خلاصه آن استفاده می شود. مانند sbmu  که از Shahid Beheshti Medical University گرفته شده است. قسمت ماقبل آخر نشان دهنده نوع حیطه، دولتی , علمی و تجاری و ....  بودن سایت است که مطابق سبک اروپائی دو حرفی است. مثلاً به ترتیب اعتبار go=goverment دولتی، ac=academic دانشگاهی، or= organization سازمان،  co =commercial تحاری می باشد. قسمت انتهائی معرف نام کشور است که آنهم دو حرفی است مثل ir که معرف ایران است. طبیعی است که یک سازمان بین کشوری برای تصمیم گیری این قراردادها و نظایر آن مثلاً کد های تلفنی، ISSN و ... وجود دارد. بنابراین آدرس اینترنتی (پورتال) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وی شود sbmu.ac.ir

زیر مجموعه های دانشگاه خودشان دارای نام هستند که قبل از قسمت اصلی اول قرار می گیرند. بطور مثال msp.sbmu.ac.ir معرف آدرس دانشکده پزشکی است. ضرورت این توضیحات توجه به اعتبار مطالب است. یک سایت دولتی بالاترین اعتبار و امنیت را دارد و هیچ مطلب نادرست نباید در آن وجود داشته باشد. در حالیکه در یک سایت تجاری که رایگان یا با پرداخت مبلغ ناچیز می توان هر مطلبی اعم از درست یا نادرست در آن نوشت. سایت دانشگاهی نشانگر مطالب علمی مسلم یا در حال تحقیق می باشد و تنها در اختیار دانشمندان قرار می گیرد و کسانی که در آن مطلب می نویسند، نفع مادی یا شخصی ندارند.
ak.sbmu.ac.ir یعنی سایت مربوط به علی اصغر کلاهی در پورتال (زیر مجموعه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در مورد سبک امریکائی آدرس ها از دو قسمت اصلی تقسیم شده است. قسمت اول برای حیطه یا هدف و قسمت آخر معرف اعتبار یا جایگاه می باشد که سه حرفی است نام کشور در آن لحاظ نشده است نظیر  gov=go، edu= ac، org=or، com=co. البته در بعضی موارد از پروتکل ترکیبی هم استفاده شده است مثل behdasht.gov.ir  که خیلی جالب نیست.

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست