تنظیم پروپوزال و فرم ها

 

فرم های مورد نیاز طرح های تحقیقاتی


 • ویراستاری و نقطه گذاری:
 1. بین هر کلمه باید یک فاصله وجود داشته باشد. واو یک کلمه محسوب می شود.
 2. بعد از کلمه بلافاصله نقطه (Period)، دو نقطه (Colon)، کاما، نقطه کاما  (Semicolon ;) و ...گذاشته می شود و بعد از اینها یک فاصله گذاشته و کلمه بعدی شروع می شود. 
 3. بین پرانتز و کلمه بدون فاصله
 4. برای نوشتن رنج وقتی که دو عدد است، گذاشتن فاصله لازم نیست. مثال 3-1
 5. اعداد تک رقمی باید به حروف نوشته شود.
 6. جمله را نمی توان با عدد شروع کرد. زمانی که لازم جمله با عدد شروع شود، با حروف آغاز می شود مانند سی و چهار بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفتند.
 7. برای اولین بار کلمات کامل نوشته می شود. در دفعات بعدی می شود از خلاصه شده آن استفاده کرد. نحوه نوشتن بار اول فقط در متن. در عنوان، زیر عنوان و واژه های کلیدی نمی شود تعریف کرد:World Health Organization (WHO)
 8. همه کلمات انگلیسی در عنوان بجز حروف اضافه با حرف بزرگ شروع می شوند.
 9. می به فعل نمی چسبد. می شود درست است و میشود غلط است.
 10. فونت متن BNazanin 14 برای فارسی و Times New Roman 12 برای انگلیسی
 11. عدم استفاده از پرانتز در متن بجز اعداد مربوط به درصد و انحراف معیار
 12. عدم استفاده از  Footnote


 

تنظیم پروپوزال و فرم ها

 

فرم های مورد نیاز طرح های تحقیقاتی


 • ویراستاری و نقطه گذاری:
 1. بین هر کلمه باید یک فاصله وجود داشته باشد. واو یک کلمه محسوب می شود.
 2. بعد از کلمه بلافاصله نقطه (Period)، دو نقطه (Colon)، کاما، نقطه کاما  (Semicolon ;) و ...گذاشته می شود و بعد از اینها یک فاصله گذاشته و کلمه بعدی شروع می شود. 
 3. بین پرانتز و کلمه بدون فاصله
 4. برای نوشتن رنج وقتی که دو عدد است، گذاشتن فاصله لازم نیست. مثال 3-1
 5. اعداد تک رقمی باید به حروف نوشته شود.
 6. جمله را نمی توان با عدد شروع کرد. زمانی که لازم جمله با عدد شروع شود، با حروف آغاز می شود مانند سی و چهار بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفتند.
 7. برای اولین بار کلمات کامل نوشته می شود. در دفعات بعدی می شود از خلاصه شده آن استفاده کرد. نحوه نوشتن بار اول فقط در متن. در عنوان، زیر عنوان و واژه های کلیدی نمی شود تعریف کرد:World Health Organization (WHO)
 8. همه کلمات انگلیسی در عنوان بجز حروف اضافه با حرف بزرگ شروع می شوند.
 9. می به فعل نمی چسبد. می شود درست است و میشود غلط است.
 10. فونت متن BNazanin 14 برای فارسی و Times New Roman 12 برای انگلیسی
 11. عدم استفاده از پرانتز در متن بجز اعداد مربوط به درصد و انحراف معیار
 12. عدم استفاده از  Footnote


 

فایل‌ها