بررسی متون

Farsi Data Bank

English Data Bank 


  • چنانچه در مجموعه دانشگاه نیستید برای دسترسی از VPN دانشگاه یا yabesh استفاده کنید.

 

 

برای استفاده از سایت Scopus و امکانات کامل ( تمام متن و لینک ها) مانند لینک های PubMed و Iranmedx یا باید در زیر مجموعه های دانشگاه بود و یا ار VPN استفاده کرد. اگر در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جستجو می کنید روش فعال کردن VPN را از کارشناسان بپرسید.

اساتید، دستیاران و دانشجویان دانشگاه برای استفاده از این امکانات در خارج از مجموعه دانشگاه اینجا را کلیک کنند.

 

 

 

 

فایل‌ها