اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 1. سبک زندگی سالم (فعالیت بدنی، تغذیه، استرس، دخانیات)
 2. پیشگیری از بیماریها و ارتقاء کمی و کیفی سلامت
 3. سوء مصرف مواد، داروها، روانگردان ها، دخانیات
 4. عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
 5. درک، شناخت، آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماریها و عوامل خطر سلامت
 6. عوامل خطر سلامت، ناهنجاریها، آسیب ها
 7. کیفیت زندگی بیماران و اعضای خانواده در بیماری های مزمن و سرطان ها
 8. تشخیص زودرس، غربالگری و پیشگیری از بیماری های مزمن و سرطان ها
 9. توانبخشی، طب سنتی و جایگزین در بیماری های مزمن، حوادث و سرطان ها
 10. نظام سلامت (مديريت، اولویت ها و ارزشیابی حیطه های آموزشی، بهداشتی درمانی)
 11. خدمات بهداشتی درمانی (ارائه، استفاده، کارائی، رضایت، جنبه های اقتصادی اجتماعی)
 12. الویت های پژوهشی، توسعه و توانمند سازی پژوهش های مبتنی بر جامعه
 13. همكاري هاي بين بخشي، مشاركت هاي مردمي،
 14. تعیین نیازهای سلامت 
 15.  توانمندسازی مردم برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت
 16. حقوق، رضایت و ایمنی مشتریان
 17. بار بیماری ها و نظام مراقبت از بیماریها و شاخص های سلامت و بیماری
 18. آموزش جامعه، افراد در معرض خطر و بیماران
 19. سلامت مادران (تنظیم خانواده، سقط و حاملگی ناخواسته)،
 20. سلامت کودکان و شیر مادر
 21. استفاده و عوامل عدم استفاده از دانش موجود برای ارتقاء سطح سلامت

 

 

 

 

فایل‌ها